Informace odběratelům pitné vody v Jihlavě

Upozorňujeme na některé skutečnosti, které souvisejí s nově vzniklou situací v Jihlavě.

Vážení odběratelé,

dne 1. ledna 2019 nastala v Jihlavě v souvislosti se zásobováním pitnou vodou neobvyklá situace, kdy část vodárenského majetku dosud provozovaného naší společností začala provozovat společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (JVAK). Zásobování pitnou vodou je tak nadále zajištěno pro všechny občany města, a to jak v lokalitách provozovaných nově společností JVAK, tak v lokalitách provozovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Přesto považujeme za nutné upozornit na některé skutečnosti, které s nově vzniklou situací v Jihlavě souvisí. Týká se to především těch odběratelů, kteří mají od 1. ledna výše zmíněného nového provozovatele. Na toho je nutné se obracet v případech zjištěných havárií na vodovodním a kanalizačním potrubí nebo jiných problémů souvisejících s vodovody a kanalizacemi, protože naše společnost již nesmí ze zákona tento majetek provozovat.

Zákazníkům, jejichž odběrné místo se nachází v již námi neprovozovaných lokalitách, bude v průběhu ledna doručeno řádné vyúčtování služeb včetně všech záloh a případných přeplatků, oznámení o ukončení odběratelské smlouvy a případně další potřebné informace. Věříme, že se uvedené změny Vás, odběratelů pitné vody, nijak výrazněji nedotknou. Přestože k potvrzení uvedeného stavu došlo až těsně před koncem roku 2018, uskutečnili jsme v dostatečném předstihu taková opatření, aby dodávky pitné vody, odvádění odpadních vod a veškeré další služby poskytované našim zákazníkům zůstaly v dosavadním rozsahu a kvalitě. Nadále jsme připraveni řešit všechny vzniklé problémy, a to jak s Vámi, tak i s novým provozovatelem, pokud se na nás v jakékoliv věci obrátí.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout zde