Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ukládá povinným subjektům zveřejnit předepsané základní údaje o sobě a zároveň i o postupech, které musí dodržovat při řešení jednotlivých problémů. Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhl. č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhl. č. 416/2008 Sb.

 

 

 1. Název

           VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

 

 1. Důvod a způsob založení

           Společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem,                 na základě zakladatelské listiny ze dne 12. 11. 1993, ze státního podniku JIHOMORAVSKÉ VODOVODY                A KANALIZACE, s. p.

 

 1. Organizační struktura

          

           Generální ředitelství:               

             Divize Boskovice                      

             Divize Brno-venkov                 

             Divize Jihlava                            

             Divize Třebíč                             

             Divize Znojmo                          

             Divize Žďár nad Sázavou       

 

 1. Kontaktní údaje

          Sídlo společnosti:

          Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

 

          Telefonní spojení:

          545 532 111

 

          Úřední hodiny:

          Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin

 

           Adresy jednotlivých divizí:

          Generální ředitelství:               Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

          Divize Boskovice                      17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

          Divize Brno-venkov                 Soběšická 820/156, lesná, 638 00 Brno

          Divize Jihlava                            Žižkova 93, 586 29 Jihlava

          Divize Třebíč                             Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

          Divize Znojmo                          Kotkova 20, 670 25 Znojmo

          Divize Žďár nad Sázavou       Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

 

          Telefonní kontakty divizí:

          Divize Boskovice                      516 427 211

          Divize Brno-venkov                545 532 111

          Divize Jihlava                           567 569 111

          Divize Třebíč                            568 899 111

          Divize Znojmo                         515 282 567

          Divize Žďár nad Sázavou      566 651 111

 

 

           Adresa internetové stránky:   www.vodarenska.cz

 

           Další elektronické adresy:

           ID datové schránky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je:  siygxrm

 

 1. Bankovní spojení:                                Komerční banka a.s., č. ú. 15304621/0100

 

 1. IČO                                                        49455842

 

 1. DIČ                                                        CZ49455842

 

 1. Dokumenty

          Seznam hlavních dokumentů (strategické a koncepční dokumenty, technické standardy)

          Poskytnuté informace

 

 1. Žádosti o informace

        O informace podle zák. č. 106/1999 Sb., lze žádat

 • osobně předáním písemné žádosti na kterékoli divizi VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
 • písemně poštou na adresu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
 • e-mailem na adresu sekretariat@vasgr.cz
 • datovou schránkou

 

 1. Příjem žádostí a jejich podání

 Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, tj.   kterému subjektu je žádost adresována a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu   tohoto zákona.

 Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu místa bydliště
 • u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla subjektu či adresu pro doručování   

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., poskytne informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti či ode dne jejího doplnění.

Prodloužení této lhůty je možné v souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona, a to nejvýše o 10 dní.

Pokud VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., žádosti o informaci, třeba jen částečně nevyhoví, vydá ve lhůtě pro poskytnutí informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Výjimkou jsou případy, kdy bude žádost odložena.

 

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí. Odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Odvolání spolu se spisovým materiálem bude postoupena nadřízenému orgánu, který o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne.

Proti rozhodnutí o odvolání se již nelze odvolat, lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

 1. Formuláře

 

 1. Popisy postupů – návod pro řešení životních situací

 

 1. Předpisy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

 

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je oprávněna účtovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, opatřením technických nosičů dat, pořízením kopií podkladů a náklady spojené s odesláním informací žadateli.

V případě, že bude požadována úhrada nákladů, bude tato skutečnost písemně oznámena se skutečnou výší vyúčtovaných nákladů za poskytnutí informace žadateli před poskytnutím informace.

Poskytnutí informace je možné podmínit úhradou vyúčtovaných nákladů.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 

 1. Náklady spojené s pořízením kopií a výstupů z tiskárny:

 

Formát A4 černobílý                      jednostranná kopie                  1,50 Kč

         oboustranná kopie                   2,00 Kč

Formát A3 černobílý                      jednostranná kopie                  3,00 Kč

                                                            oboustranná kopie                   5,00 Kč

           

Formát A4 barevný                         jednostranná kopie                 15,00 Kč

         oboustranná kopie                  25,00 Kč

Formát A3 barevný                         jednostranná kopie                18,00 Kč

                                                            oboustranná kopie                 30,00 Kč

 

 1. Náklady spojené s pořízením technických nosičů

Nenahrané CD                                                                                          10,00 Kč/1kus

Nenahrané DVD                                                                                        15,00Kč/1kus

 

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče.

 

 1. Náklady na odesílání informací žadateli

Náklady na odeslání prostřednictvím České pošty budou účtovány dle sazebníku poštovních služeb.

 

 1. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, jednání, zpracování a kompletování podkladů za každou půlhodinu výkonu           150,00 Kč

 

Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých výše uvedených nákladů.

 

 1. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

 

 1. Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb.