Služby vodohospodářských laboratoří

Vodohospodářské laboratoře zajišťují komplexní služby pro fyzické i právnické osoby na svých pracovištích v Brně, Boskovicích, Jihlavě, Třebíči, Znojmě a Žďáru nad Sázavou.

Nabízejí:

 • Komplexní akreditované služby v oblasti vzorkování a analýz vod a kalů
 • Odběry a rozbory pitné, surové, podzemní, povrchové vody a vody určené ke koupání v rozsahu platné legislativy
 • Odběry a rozbory odpadních vod, kalů, zemin, sedimentů v rozsahu platné legislativy
 • Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
 • Interpretaci výsledků měření a nabídku řešení zjištěných problémů

Základní filozofií laboratoře je poskytnout zákazníkům kvalitní a rychlé služby v maximální šíři a komplexnosti. Veškerá činnost Vodohospodářských laboratoří je v souladu se strategií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., deklarované Politice Integrovaného systému řízení.

Systém managementu Vodohospodářských laboratoří je vybudován na základě požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025  Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Politika kvality laboratoří

Předmětem akreditace jsou:

 • senzorické zkoušky vod, fyzikálně chemické, radiologické, mikrobiologické a hydrobiologické zkoušky vod pitných povrchových, podzemních, odpadních a vod ke koupání,
 • fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky vodných výluhů a kalů,
 • kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů,
 • součástí nabídky jsou akreditované odběry vod i kalů, včetně samostatného vzorkování mimo návaznost na akreditované zkoušky.

Vodohospodářské laboratoře jsou způsobilé aktualizovat normy identifikující zkušební postupy a uplatňují flexibilní přístup k rozsahu akreditace. 

Oznámení o uplatnění flexibilní akreditace.

Vodohospodářské laboratoře rovněž nabízejí svým zákazníkům elektronický přenos výsledků do registru hygienické služby IS PiVo.


Pracovníci laboratoří

 • Činnost laboratoří je na všech pracovištích zajišťována proškolenými specialisty, kteří zastřešují a provádějí akreditované i neakreditované zkoušky, akreditované odběry a interpretace výsledků zkoušek ve vztahu k platné legislativě.

Pracovníci laboratoří jsou držiteli certifikátu Manažera vzorkování a Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - viz tady a tady.

Pracovníci laboratoří jsou rovněž odborně způsobilí pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření - viz doklady tady a tady

Na základě těchto odborných způsobilostí nám bylo jako jedné z prvních laboratoří v České republice 14. 11. 2018 uděleno povolení pro vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě podle §100 odst. 2 písm. a) zákona a měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) zákona, viz Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Ceny

 • Ceny jsou určeny platným ceníkem, který je zákazníkům k dispozici na vyžádání v laboratořích.
 • Ceny jednotlivých skupin zkoušek na základě potřeb a požadavků zákazníka upřesní vedoucí laboratoře nebo manažer laboratoří.
  Stálým zákazníkům a v  případě vyššího objemu prací je poskytována sleva 10 procent.