Sortiment nabízených zkoušek

Laboratoře VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. pružně reagují na vývoj legislativy širokou, komplexní nabídkou převážně akreditovaných zkoušek. Postupy těchto zkoušek umožňují sledovat rozsáhlou škálu základních i speciálních ukazatelů.

Výsledky laboratoří jsou využívány rovněž k řízení hlavních procesů společnosti.

Částečný výčet anorganických, organických, mikrobiologických i organoleptických ukazatelů je uveden níže

  • základní fyzikálně chemické zkoušky vod pitných, povrchových, podzemních a vod ke koupání - dusičnany, amonné ionty, sírany, chloridy, tvrdost vody, vápník, hořčík, železo
  • mikrobiologické a biologické zkoušky vod pitných, povrchových, podzemních a vod ke koupání - stanovují se zejména koliformní bakterie, Escherichia coli, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, Legionella species, Pseudomonas, mikroskopický obraz (abioseston, živé a mrtvé mikroorganismy)...
  • senzorická analýza pitných, povrchových a podzemních vod -  stanovení barvy a zákalu, pachu a chuti
  • základní fyzikálně chemické zkoušky odpadních vod - chemická spotřeba kyslíku dichromanem, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, celkový dusík, celkový fosfor apod.
  • základní fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky kalů např.:fosfor, ztráta žíháním, celkový dusík, vápník, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky.

Laboratoře vlastní potřebné přístrojové vybavení a kvalifikované specialisty pro stanovení ukazatelů vyskytujících se ve vodách i v kalech ve stopovém množství

  • kyanidy, tenzidy, fenoly
  • toxické kovy - rtuť, kadmium, chróm, olovo, arsen
  • pesticidní látky, polycyklické aromatické uhlovodíky - benzo(a)pyren ...
  • aromatické uhlovodíky a chlorované ethyleny  - benzen, toluen, trichlorethylen, (trichlormethan )...
  • ropné znečištění.

Laboratoře nabízí stanovení microcystinu -LR , který je řazen Světovou zdravotnickou organizací mezi sledované toxiny produkované cyanobakteriemi (sinicemi).

Specialisté laboratoře jsou způsobilí provádět systematické měření a hodnocení radiochemických ukazatelů ve vodách pro potřeby zákona č. 18/1997 Sb. a v souladu s vyhláškami Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jedná se zejména o ukazatele celkovou objemovou aktivitu alfa, celkovou objemovou aktivitu beta, radon, rádium a uran. Informace o odběru vzorků a rozsahu měření pro radiochemický rozbor.